Ikona

Ready-made a.s.

Ready-made společnosti pro nejrychlejší start vašeho podnikání!

Seznam ready-made společností

Chcete ready-made společnost?

Půjde to raz, dva, tři. Stačí, když si vyberete jednu z námi nabízených ready-made společností. Nabízíme jak s.r.o., a.s. i SE.

Akciová společnost

Prestižní právní forma, jakou společnost s příponou a.s. bezesporu je, nabízí vhodnou platformu pro realizaci ambicióznějších projektů, navíc s možností zabezpečit anonymitu vlastnické struktury. Akcionářem, potažmo vlastníkem, ready-made akciové společnosti se může stát kdokoliv a k převodu akcií stačí pouhé předání. Vlastnická struktura společnosti může proto být snadno modifikována.

PROČ PRÁVĚ OD SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI?

SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI mají v nabídce a.s. se 100% splaceným základním kapitálem 2.000.000,- Kč, akcionáři tedy již neručí za závazky společnosti svým majetkem, který je tak striktně oddělen od majetku společnosti.

Kupte si ready-made akciovou společnost ještě dnes a začněte okamžitě podnikat! Získáte důvěryhodnou a pohodlnou formu podnikání, kde libovolně upravíte název či předmět působnosti společnosti podle vašich představ. Samozřejmostí je podpora a poradenství ze strany SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI při všech krocích získání vaší ready-made akciové společnosti a objevování všech benefitů, které tato jedinečná služba nabízí.

PROČ PRÁVĚ READY-MADE AKCIOVOU SPOLEČNOST?

  • 100% splacený základní kapitál
  • neručíte za závazky společnosti svým majetkem
  • prestižní forma podnikání s možnou anonymitou vlastníků
  • převod akcií pouhým předáním
  • seriózní a komplexní služby při koupi vaší ready-made a.s.

Máte zájem o ready-made a.s.?

Kontaktujte nás

Více o akciové společnosti (as)

Základní informace

Akciovou společností je taková právní forma podnikání, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité nominální hodnotě. Zatímco společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, akcionář neručí za závazky společnosti. Firma společnosti musí obsahovat označení "akciová společnost" nebo zkratku "akc. spol." nebo "a. s.". Základní kapitál akciové společnosti založené bez veřejné nabídky akcií činí minimálně 2.000.000,- Kč. Všechny námi nabízené ready-made akciové společnosti mají základní kapitál v této výši zcela splacen.

Vše o akciích

Akcie je cenným papírem, jenž dokládá práva akcionáře jako společníka podílet se podle obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti na jejím řízení, zisku a na případném likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Akcie jsou vydávány v souladu se zvláštním zákonem v listinné podobě (dále jen jako "listinné akcie") nebo v zaknihované podobě (dále jen jako "zaknihované akcie").

Akcie může znít na jméno nebo na majitele. Všechny námi nabízené ready-made akciové společnosti emitují akcie na jméno.

Akcie na majitele musí obsahovat: název firmy a sídlo společnosti, svou jmenovitou hodnotu a označení formy akcie.

Akcie na jméno musí obsahovat: název firmy nebo jméno akcionáře, výši základního kapitálu a celkový počet akcií k datu emise akcie a datum emise akcie. Zároveň musí společnost vést seznam akcionářů, v němž se zapisuje: označení druhu a formy akcie, její nominální hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, případně číselné označení akcie a proběhlé změny těchto údajů. Stanovy mohou omezit, nikoliv však zcela vyloučit, převoditelnost akcií na jméno. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvádí firma nebo název a sídlo právnické osoby/ jméno a bydliště fyzické osoby, na niž se akcie převádí a den převodu akcie. Listinná akcie musí obsahovat i číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise.

Máte zájem o ready-made a.s.?

Kontaktujte nás

Vše o orgánech společnosti

Činnost společnosti řídí představenstvo, které i jejím jménem jako statutární orgán jedná, stejně tak jako může jednat každý jeho jednotlivý člen. Představenstvo akciové společnosti má nejméně tři členy, nejedná-li se o společnost s jediným akcionářem.

Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.

Členové představenstva volí předsedu představenstva, samotné členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Stanovy mohou určit, že členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada způsobem v nich uvedeným. Funkční období jednotlivých členů představenstva určují stanovy a nesmí přesáhnout období pěti let. Ti jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

Dozorčí rada dohlíží na výkon funkcí představenstva a naplňování podnikatelské činnosti společnosti. Musí mít nejméně tři členy, přičemž počet jejích členů musí být vždy dělitelný třemi. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Její členové jsou voleni na dobu určenou stanovami a funkční období člena dozorčí rady nesmí přesáhnout období pěti let, přičemž první funkční období členů dozorčí rady činí 1 rok od vzniku společnosti. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.


Nejste si jisti, zda je akciová ready-made společnost tou pravou volbou pro vaše podnikání? Prohlédněte si i ostatní právní formy, jako je ready-made s.r.o. nebo ready-made SE – evropská společnost. Nabízíme vám i ready-made dluhopisovou společnost, se kterou získáte jedinečné výhody, které už nově založené společnosti bohužel nemohou využívat.

Ready-made s.r.o.

od 9.900 Kč
Ready-made s.r.o. je ideální pro začátky Vašeho podnikání.

Více informací o s.r.o.

Ready-made a.s.

od 45.900 Kč
Ready-made a.s. je vhodná jak pro malé tak velké podnikatele.

Více informací o a.s.

Ready-made SE

od 45.900 Kč
Ready-made SE dodá Vašemu podnikání mezinárodní image.

Více informací o SE