Ikona

READY-MADE S.A.

Spółki ready-made - szybszy start do Twojego biznesu!

Lista spółek ready-made

Chcesz spółkę ready-made?

Można to zrobić raz, dwa, trzy, wystarczy, że wybierzesz jedną z naszych oferowanych spółek ready-made. Oferujemy zarówno sp. z o.o., S.A. i SE.

SPÓŁKA AKCYJNA

Prestiżowa forma prawna, jaką jest bezsprzecznie spółka z dodatkiem S.A., oferuje korzystną platformę do realizacji bardziej ambitnych projektów, ponadto z możliwością zapewnienia anonimowości struktury własnościowej. Akcjonariuszem, czyli właścicielem, spółki akcyjnej ready-made może zostać ktokolwiek, a do przeniesienia  akcji wystarczy zwykłe ich przekazanie. A więc struktura własnościowa spółki może być łatwo modyfikowana.

DLACZEGO WŁAŚNIE OD SPÓŁKI RAZ, DWA, TRZY?

SPÓŁKI RAZ, DWA, TRZY mają w ofercie S.A. ze 100% spłaconym kapitałem zakładowym 2.000.000,- CZK, akcjonariusze, więc nie ręczą już za zobowiązania spółki swoim majątkiem, który jest ściśle oddzielony od majątku spółki.

Kup spółkę akcyjną ready-made jeszcze dziś i rozpocznij natychmiast działalność gospodarczą! Otrzymasz wiarygodną i komfortową formę działalności gospodarczej, gdzie dowolnie zmienisz nazwę lub przedmiot działalności spółki wg swoich życzeń. Rzeczą oczywistą jest wsparcie i doradztwo ze strony SPÓŁKI RAZ, DWA, TRZY przy wszystkich krokach nabywania Twojej spółki akcyjnej ready-made i odkrywania wszystkich benefitów, jakie oferuje niniejsza usługa

DLACZEGO WŁAŚNIESPÓŁKĘ AKCYJNĄ READY-MADE?

  • 100% spłacony kapitał zakładowy
  • nie ręczysz za zobowiązania spółki swoim majątkiem
  • prestiżowa forma działalności gospodarczej z możliwą anonimowością właścicieli
  • przeniesienie akcji poprzez przekazanie
  • rzetelne i kompleksowe usługi przy zakupie Twojej spółki akcyjnej ready-made

JESTEŚ ZAINTERESOWANY S.A. READY MADE?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

WIĘCEJ O SPÓŁCE AKCYJNEJ (S.A.)

PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółką akcyjną jest taką formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej, której kapitał zakładowy jest podzielony na określoną liczbę akcji o ustalonej wartości nominalnej. Podczas, gdy spółka odpowiada za naruszenie swoich zobowiązań całym swoim majątkiem, akcjonariusz nie ręczy za zobowiązania spółki. Firma spółki musi zawierać oznaczenie "spółka akcyjna" lub skrót "sp. akc.." lub "s.a.". Kapitał zakładowy spółki akcyjnej założonej bez publicznej oferty akcji wynosi minimum 2.000.000,- CZK. Wszystkie oferowane przez nas spółki akcyjne ready-made posiadają w tej wysokości całkowicie spłacony kapitał zakładowy.

WSZYSTKO O AKCJACH

Akcja jest papierem wartościowym, który potwierdza prawa akcjonariusza jako wspólnika do udziału zgodnie z kodeksem spółek handlowych i statutem spółki akcyjnej w jej zarządzaniu, zysku oraz w ewentualnym saldzie likwidacyjnym w razie zaniku spółki. Akcje są wydawane zgodnie ze specjalnymi przepisami w postaci zmaterializowanej (zwane dalej "akcje zmaterializowane") lub w postaci zdematerializowanej (zwane dalej "akcje zdematerializowane").

Akcja może być imienna lub na okaziciela. Wszystkie oferowane przez nas spółki akcyjne ready-made emitują właśnie akcje imienna.

Akcje na okaziciela muszą obejmować: nazwę firmy i siedzibę spółki, swoją wartość nominalną i oznaczenie formy akcji.

Akcje imienne muszą obejmować: nazwę firmy lub nazwisko akcjonariusza, wysokość kapitału zakładowego i całkowitą liczbę akcji na dzień emisji oraz datę emisji akcji. Ponadto spółka musi prowadzić wykaz akcjonariuszy, w którym zapisuje się: oznaczenie rodzaju i formy akcji, jej wartość nominalną, firmę lub nazwę i siedzibę osoby prawnej lub nazwisko i miejsce zamieszkania osoby fizycznej, która jest akcjonariuszem, ewentualnie oznakowanie numeryczne akcji oraz dokonane zmiany tych danych. Statut może ograniczyć, jednak nie całkowicie wykluczyć, przeniesienie akcji imiennych. Akcja zmaterializowana imienna jest przenoszona poprzez wpis i przekazanie. We wpisie podaje się firmę lub nazwę i siedzibę osoby prawnej / nazwisko i miejsce zamieszkania osoby fizycznej, na którą akcje są przenoszone oraz dzień przeniesienia akcji. Akcja zmaterializowana powinna zawierać również oznaczenie numeryczne i podpis członka lub członków zarządu, którzy są upoważnieni do występowania w imieniu spółki na dzień emisji.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY S.A. READY MADE?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

WSZYSTKO O ORGANACH SPÓŁKI

Działalnością spółki zarządza zarząd, który występuje w jej imieniu jako organ statutowy, podobnie może w jej imieniu występować każdy jego poszczególny członek. Zarząd spółki akcyjnej składa się z co najmniej trzech członków, o ile nie mamy do czynienia ze spółką z jednym akcjonariuszem. 

Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, jest w pełni zdolna do czynności prawnych, jest niekaralna w myśl przepisów o działalności gospodarczej, a w przypadku której nie zaistniał fakt, stanowiący przeszkodę w prowadzeniu działalności zgodnie z ustawą o działalności gospodarczej.

Członkowie zarządu wybierają prezesa zarządu, natomiast członków zarządu powołuje i odwołuje walne zgromadzenie. Statut może stanowić, że członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza w sposób w nim wymienionym. Kadencję poszczególnych członków zarządu określa statut i nie może ona przekroczyć okresu pięciu lat. Członkowie mają obowiązek wykonywania swoich kompetencji ze starannością należytego gospodarza oraz zachowania w tajemnicy informacji i faktów poufnych, których ujawnienie osobom trzecim mogłoby spowodować szkodę na rzecz spółki.

Rada nadzorcza nadzoruje działalność zarządu i realizację działalności spółki. Musi składać się przynajmniej z trzech członków, przy czym liczba jej członków musi być zawsze podzielna przez trzy. Członkiem rady nadzorczej może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, jest w pełni zdolna do czynności prawnych, jest niekaralna w myśl przepisów o działalności gospodarczej, a w przypadku której nie zaistniał fakt, stanowiący przeszkodę w prowadzeniu działalności zgodnie z ustawą o działalności gospodarczej. Jej członkowie są mianowani na okres ustalony w statucie, a kadencja członka rady nadzorczej nie może być dłuższa niż pięć lat, przy czym pierwsza kadencja członków rady nadzorczej wynosi 1 rok od powstania spółki. Członek rady nadzorczej nie może być jednocześnie członkiem zarządu, prokurentem lub osobą upoważnioną zgodnie z zapisem w rejestrze handlowym do występowania w imieniu spółki.


Ready-made sp. z o.o.

od €370
jest idealna na starcie Twojego biznesu.

Więcej informacji o sp. z o.o.

Ready-made S.A.

od €1,700
Ready-made S.A. nadaje się zarówno dla małego i dużego biznesu.

Więcej informacji o S.A.

Ready-made SE

od €1,700
Ready-made SE wniesie do Twojego biznesu międzynarodowy wizerunek.

Więcej informacji o SE